اداره آمار و تحلیل داده ها

برنامه ريزي:

1)      طراحي نظام گردش آمار و اطلاعات در واحدهاي دانشگاهي، مناطق و سازمان مركزي

2)      هماهنگي و همكاري با نهادها وسازمان‌هاي برون دانشگاهي با توجه به ضوابط و آيين نامه‌هاي مصوب.

3)      مطالعه و بررسي پيشرفت و تحولات نظري و عملي در سيستم‌هاي آماري به منظور تهيه و پياده سازي طرح‌هاي آماري مناسب‌تر

4)      برنامه ريزي به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي آماري جامع، به روز و كارآمد

5)      استانداردسازي تعاريف و مفاهيم اقلام اطلاعاتي با هماهنگي مراكز ذيربط كشور

6)      اطلاع رساني و فرهنگ سازي آماري در سطح دانشگاه

7)      تهيه دستورالعمل و شيوه نامه‌هاي مربوط به استخراج آمار

8)      بررسي و شناخت نيازهاي آماري در سطح دانشگاه

9)      همكاري در آموزش پرسنل و راهبران مناطق و واحدهاي دانشگاهي در ارتباط با آمارو اطلاعات وسيستم‌هاي مربوطه

 

جمع آوري اطلاعات:

1)      گردآوري و تهيه آمار و اطلاعات (بخش‌هاي آموزشي، پژوهشي و...) از معاونت‌ها، دفاتر درون سازماني، واحدها، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه اي سما

2)      استفاده از طرح جامع درجهت يكپارچه سازي اطلاعات پراكنده موجود در دانشگاه و حوزه‌هاي مختلف

3)      ايجاد نظام جمع‌آوري داده هاو به‌ هنگام كردن اطلاعات

4)      نظارت برحسن جمع‌آوري اطلاعات و دسته بندي

 

فرآوري،پردازشوارائه گزارشات آماري و اطلاعات:

1)      فرآوري،پردازش و ارائه گزارشات آماري و اطلاعات باتوجه به روش‌هاي محاسباتي و شاخص‌ها و متغيرهاي آموزش عالي

2)      تهيه و تنظيم گزارش‌هاي آماري مورد درخواست سازمان‌ها و ارگان‌هاي متعدد برون‌سازماني(از جمله مركز آمار ايران، بانك مركزي، سازمان نقشه برداري كشور، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، موسسه پژوهش و برنامه ريزي وزارت علوم، استانداري‌هاي كشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و  ...)و ساير دفاتر درون‌سازماني با استفاده از اطلاعات ارسالي واحد‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي

3)      ارائه گزارش‌هاي آماري از عملكرد واحدهاي تابعه