ارسال لیست کلیه نرم افزارهای موجود در واحدهای آموزشی و دانشگاهی

با مراجعه به سایت ictams.iau.ir جهت درج لیست کلیه نرم افزارهای موجود واحدهای آموزشی و دانشگاهی درسایت با نظارت و تایید ریاست محترم واحد با قید فوریت ثبت گردد.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۸ آبان ۱۳۹۸

مرجع تصویب : دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و شبکه علمی نرم افزار واحدهای دانشگاهی واحدهای آموزشی