فهرست سامانه های در دست اقدام

اهم کاربریبهره بردارمجریعناون سامانه
هدف، ایجاد بانک اطلاعاتی از وضعیت آموزشی استان و واحد دانشگاهی بوده که این اطلاعات از سوی واحدها در سامانه درج می گردند.حوزه ریاستمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه اطلاعات استان و واحد
ماموریت سامانه : ایجاد امکان درخواست برگزاری کرسی توسط اساتید دانشگاهی در مراکز علمی کشورتشکل های اسلامیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه کرسی های ترویجی
ثبت اطلاعات مربوط به مسابقات ورزشی در سطح واحد، استان و کشورمعاونت ورزشمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه مسابقات ورزشی
ثبت اطلاعات و دارایی های مرتبط با حوزه فن آوری اطلاعات سراسر کشورمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه مدیریت دارایی های فن آوری اطلاعات
ثبت اطلاعات مربوط به اطلاعات ایثارگری دانشجویانایثارگرانمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ایثارگران
مستند سازی بانکهای اطلاعاتیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسرور مدیریت بانکهای اطلاعاتی ApexSQL
ارائه و استخراج گزارشهای مدیریتی از اطلاعات موجود به صورت آنلاینمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیداشبورد مدیریتی
ایجاد بانک اطلاعاتی تفاهم نامه هامعاونت مجلسمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه تفاهم نامه ها
برگزاری امتحاناتحوزه ریاست عالی دانشگاهمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه امتحانات
ارزیابی پژوهشی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامیپژوهشگاه مرکزیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه ارزشیابی پژوهشی
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۱ مورد.