فهرست سامانه های در دست اقدام

اهم کاربریبهره بردارمجریعناون سامانه
جهت نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد براساس شرایط و ضوابط موجود دانشگاهدانشجوییمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیسامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی (منادا)
سامانه مذکور در جهت انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با برگزاری انتخابات تشکل های دانشجویی ایجاد گردیده.تشکل های اسلامیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیتشکل های دانشجویی
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیاداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشدمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیبسیج کارمندانمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیبسیج اساتیدمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمرکز نظارت،بازرسی و رسیدپی به شکایاتمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمعاونت علوم پزشکی- دفتر توسعه علوم دامپزشکیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمعاونت امور زنان و خانوادهمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمعاونت علوم انسانی و هنرمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیهیات موسس و هیات امنامرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۱ مورد.