فهرست سامانه های در دست اقدام

اهم کاربریبهره بردارمجریعناون سامانه
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمعاونت علوم انسانی و هنرمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیهیات موسس و هیات امنامرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیواحد بین الملل فرشتگانمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیاداره کل امور پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیانمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیپژوهشکده قرآن و عترتمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیحوزه قائم مقام رئیس دانشگاه ساماندهی پژوهش های تحصیلات تکمیلیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیپژوهشکده مطالعات میان فرهنگیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیمعاونت علوم،مهندسی و کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
طراحی صفحات وب و پایگاه های اطلاع رسانیاداره کل ورزش و تربیت بدنیمرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمیراه اندازی سیستم مدیریت محتوا
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۱ مورد.